Algemene Voorwaarden De Situatie Meester 2023

1. Offerte, overeenkomst, geldigheid algemene voorwaarden
a. De Situatie Meester (hierna te noemen: de opdrachtnemer) brengt aan de opdrachtgever een offerte uit, met een inschatting van de aanpak, taken, uren, kosten en in te schakelen derden. De opdracht betreft een inspanningsverplichting en wordt volledig zelfstandig door de opdrachtnemer naar eigen inzicht uitgevoerd.
b. Na tijdige acceptatie van de offerte ontstaat een overeenkomst van opdracht. De overeenkomst van opdracht, nadere schriftelijke afspraken en deze algemene voorwaarden vormen één geheel. Onder schriftelijk wordt verstaan: per brief, e-mail, fax, sms of whats-appbericht. Bij strijdigheid geldt de laatste afspraak.

2. Beperking en uitsluiting aansprakelijkheid, vrijwaring opdrachtgever
a. De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitbetaald, vermeerderd met het eigen risico van de opdrachtnemer, dat volgens de polis niet voor rekening van de verzekeraar is. De totale aansprakelijkheid omvat echter nooit meer dan: het totale offertebedrag van de lopende opdracht, het maandbedrag bij raamovereenkomsten of de eigen bijdrage bij toevoegingen.
b. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van door hem ingeschakelde derden en is door de opdrachtgever gevolmachtigd om aansprakelijkheidsbeperkingen door en van derden te aanvaarden.
c. De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer tegen aanspraken van derden die voortvloeien uit de werkzaamheden voor de opdrachtgever, tenzij aansprakelijkheid is ontstaan als gevolg van grove nalatigheid of opzet van de opdrachtnemer.

3. Geheimhouding
De opdrachtnemer gaat uiterst vertrouwelijk met verkregen informatie om en verstrekt een aparte privacyverklaring.

4. Betaling
Betalingen door opdrachtgever dienen binnen dertig kalenderdagen na factuur-datum door opdrachtnemer te zijn ontvangen op het vermelde rekeningnummer. Bij latere ontvangst is opdrachtgever buitengerechtelijke incassokosten (15% van het factuurbedrag, minimaal EUR 40,00) en (eventuele) proceskosten verschuldigd.

5. Toepasselijk recht en geschillenregeling
a. Op het geheel van afspraken met de opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing, tenzij de wet anders bepaalt.
b. De opdrachtgever kan kosteloos bij de opdrachtnemer klagen over de totstandkoming van de overeenkomst, de kwaliteit van de dienstverlening en de hoogte van de factuur.
c. De opdrachtgever dient schriftelijk en binnen een redelijke tijd te klagen.
d. De opdrachtnemer reageert schriftelijk binnen een vier weken en krijgt van de opdrachtgever voldoende tijd en toegang om de klacht te onderzoeken en op te lossen.
e. Is de opdrachtgever het niet eens met de afhandeling dan kan de opdrachtgever zich achtereenvolgens via (info@ad-iure.nl) wenden tot advocatenkantoor Ad Iure voor bemiddeling.